1

vënia e tokës me bar të gjelbërta terrenin e baconit të barit